Pražští radní odsouhlasili dalších 200 milionů korun, aby rekonstrukce Šlechtovy restaurace mohla pokračovat

|

Rada hl. m. Prahy v pondělí odsouhlasila rekonstrukci Šlechtovy restaurace a s ní spjaté financování ve výši 200 milionů korun. Dominanta pražské Stromovky není aktuálně v provozuschopné podobě a je nutné zahájit nákladné rekonstrukční a outfitující práce na této památce. Záměr musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Rada hl. m. Prahy v pondělí vzala na vědomí současný stav objektu a stanovila vizi, jak bude rekonstrukce dále pokračovat. Praha nyní vytvoří novou investiční akci a vysoutěží nového zhotovitele, který práce dokončí.

„Mám radost, že se nám podařilo najít pozitivní řešení, protože Šlechtovka si ho opravdu zasloužila. Museli jsme ale uvolnit dalších 200 milionů korun, protože předchozí městská rada už rozpočet stavby nejenom vyčerpala, ale i přečerpala. My jsme tak museli zahájit zcela novou investiční akci,“ vysvětlil Jiří Pospíšil, náměstek primátora pro oblast kultury.

Objekt byl již jednou rekonstruován v letech 2017 až 2020, přičemž byla celkově vyčerpána částka 225 757 622 Kč. Jelikož tyto prostředky k pokrytí prací nestačily, bude vytvořena nová investiční akce s celkovými náklady 200 000 000 Kč včetně DPH. Budoucím správcem objektu bude hlavní město, odbor hospodaření s majetkem pražského magistrátu. Podle původního plánu jej měla mít v nájmu městská akciová společnost Obecní dům za roční nájemné 994 000 Kč.

„V konečném důsledku bude celková rekonstrukce bohužel dražší, než se původně čekalo. Důvodem je fakt, že předchozí vedení města, v čele s bývalou radní pro kulturu, peníze určené na stavbu prostavělo, a přitom stavbu nedokončilo. My však nyní nemáme jiné odpovědné řešení, než stavbu i přes tyto problémy dokončit,“ dodal Jiří Pospíšil.

V současné době se objekt Šlechtovy restaurace nachází ve stavu nedokončené rekonstrukce. Nemůže být plně využíván ke svému účelu, protože zcela chybí restaurační část. Na 18 místností historického objektu bylo dokončeno pouze do fáze hrubé stavby, objekt přístavby je ve fázi hrubé stavby celý. Tyto prostory degradují a bez provozu a temperování budou dále chátrat.

V budově vzniknou tři samostatné gastro provozy: restaurace, cukrárna a zahradní restaurace s výdejními okénky a výčepem. Součástí prací je také výstavba kolonády, altánu, sanace svahu nad budovou a stavba samostatného objektu WC, včetně přípojek.

Uvnitř stavby je zapotřebí doplnit příčky, vybudovat výtah a svislé rozvody vody a kanalizace. Dále se jedná o rozvody elektra, vzduchotechniky, měření a regulace, chlazení, topení (kotelna byla vybudovaná již v rámci první části), instalaci chladících jednotek a jednotek VZT, rozvaděčů, instalace koncových prvků, sanitárních zařízení, vybavení gastra a dopracování povrchů. V objektu přístavby bude vzhledem ke změně provozu nutná i úprava ležatých rozvodů kanalizace. Stavba zahrnuje dále vybudování protihlukové zástěny na střeše západní přístavby, povrchové úpravy stávající opěrné zdi (přizdívka a koruna), realizaci proskleného zastřešení nad zásobovací rampou, kompletní rekonstrukci sklepů ve svahu (skladů), dále vybudování ocelových vyrovnávacích schodů a rampy na zásobovacím dvoře, a realizace zpevněných ploch (zásobovací dvůr) a sadových úprav u budovy.

Upravena bude také přilehlá zahrada Kaštanka, na které se dnes nachází zařízení staveniště. Vysázeno zde bude na 25 kaštanů a upraven terén.

Shrnutí již provedených prací

V roce 2017 byl vybrán zhotovitel stavby, společnost Pracom s. r. o. a rekonstrukce začala, nicméně v roce 2020 musela být stavba ukončena kvůli vyčerpání zákonného limitu pro vícepráce. Vícepráce vznikly zejména nárůstem objemu restaurátorských prací a kvůli novým skutečnostem zjištěným při rekonstrukci, klientským změnám a také doplňováním projektové dokumentace. V říjnu 2020 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí pro dokončenou 1. část stavby, tzv. kulturní část.

Dokončená část zahrnuje kompletní sanaci a doplnění stávajících nosných konstrukcí, zastřešení zadního traktu, vybudování samostatné přístavby a realizaci veškerých přípojek budov. Dále byla provedena kompletní rekonstrukce hlavního historického sálu s obnovenou štukovou výzdobou a nově provedenými sedmi nástropními freskami znázorňujícími Olymp s antickými bohy. Součástí sálu je i barokní grotta – umělá jeskyně s lasturovým obkladem, oblázkovou dlažbou a novou kamennou kašnou, navrženou podle historického vzoru. Hotové jsou práce na plášti budovy, fasády, arkády v přízemí a restaurátorsky opravené pískovcové zábradlí.

Historie objektu

Raně barokní budova, později Šlechtova restaurace v Královské oboře Stromovka byla postavena v letech 1689–1692 jako letohrádek pro císaře Leopolda I. Habsburského. Objekt zažil mnoho oprav, přestaveb a dostaveb, nejvýznamnější v letech 1855–1858 pod vedením Bernarda Gruebera. Již takto přestavěnou si v roce 1882 budovu pronajal Václav Šlechta a jeho potomci zde pak provozovali restauraci až do 2. světové války.

Od roku 1950 však budova postupně chátrala, opakovaně vyhořela a patřila mezi nejohroženější pražské kulturní památky. Od 90. let se pokouší hlavní město Praha o obnovu této památky. V roce 2001 bylo vydáno stavební povolení na stavební úpravy a přístavbu Královské dvorany – Šlechtovy restaurace podle projektu akad. arch. Mikuláše Hulce. Cílem rekonstrukce bylo využívat tuto budovu s restauračním zázemím pražskou veřejností především ke kulturním a společenským účelům.

V roce 2002 se na zhoršení již tak špatného stavu Šlechtovy restaurace podepsala povodeň, při níž byla budova zatopena až do výše 4 metrů. V důsledku povodně musely být v objektu provedeny zabezpečovací práce, např. výdřeva staticky narušených kleneb arkád. V důsledku povodně se na konci zimy 2003 ve vedlejší budově zřítila střední nosná zeď porušená vysokou vlhkostí a následným mrazem.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Seminář: Maršál Radecký a jeho pomník

Muzeum paměti XX. století pořádá seminář v podobě kulatého stolu s cílem přispět k věcné diskusi o možnostech navrácení pomníku maršála Josefa Václava Radeckého na Malostranské náměstí v Praze. Seminář se uskuteční 5. dubna 2024 v Rezidenci primátora hl. m. Prahy.

Praha

Praha dokončila územní studii pro východní část Horních Počernic, která vymezuje umístění veřejných prostranství i limity pro budoucí výstavbu

Hlavní město nechalo z podnětu městské části Praha 20 v roce 2021 zpracovat Územní studii Horní Počernice – východ. Nyní dokončený dokument především určuje charakter a strukturu území, zejména vymezuje veřejná prostranství jako základní kostru území, dále koncepci zástavby stavebních bloků definující limity pro budoucí výstavbu a také nestavební bloky jako součást zelené a modré infrastruktury území. Cílem studie je podpořit koordinovaný a udržitelný rozvoj území.

Praha

Praha buduje unikátní síť podpory duševního zdraví

Praha vytvoří vlastní ucelenou síť péče o Pražany v oblasti duševního zdraví. Ambiciózní plán Prahy dnes představila na tiskové konferenci společně s odborníky na duševní zdraví náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Alexandra Udženija. Dlouhodobě se zhoršující duševní zdraví populace, obzvlášť pak u dětí a dospívajících, které vygradovalo v době pandemie covid-19 a prohlubovalo se i v souvislosti s dalšími událostmi, nelítostně ukazuje také na nedostatečný systém dostupné péče, prevence i osvěty v oblasti duševního zdraví.