Praha přijímá do 12. ledna žádosti o dotace. Na projekty zlepšující stav životního prostředí vyhradila 40 milionů korun

|

Jednotlivci i organizace mohou do 12. ledna 2024 žádat o prostředky na projekty v sedmi kategoriích určených ke zlepšení stavu veřejné zeleně, na vzdělávací projekty a pomoc Praze s adaptací na změny klimatu. Každoroční výzva letos poprvé podporuje také projekty z oblasti cirkulární ekonomiky. Pražští radní schválili vyhlášení programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí pro rok 2024 loni v listopadu.

Do programu je alokováno celkem 40 milionů korun z rozpočtu hlavního města na rok 2024 pro oblast životního prostředí. Žádosti o dvouleté dotace je možné podávat od 2. ledna do 12. ledna 2024 (včetně). Letos poprvé výzva podporuje i projekty z oblasti cirkulární ekonomiky.

„Strategie pro přechod na cirkulární ekonomiku je jedním ze čtyř základních pilířů Klimatického plánu Prahy do roku 2030. Oproti dosavadnímu přístupu, kdy se suroviny vytěžily, použily a vyhodily, klade cirkulární ekonomika důraz na eliminaci vzniku odpadu a na co nejdelší udržení surovin a výrobků v oběhu. Šetří se tím primární zdroje, snižuje se množství produkovaného odpadu a zlepšuje život ve městě v mnohých dalších oblastech,“ říká Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí a klimatického plánu.

V praxi se jedná o projekty jako komunitní kompostování, swapy, opravárenské a šicí dílny nebo půjčovny věcí, které kromě pozitivního dopadu na životní prostředí prospívají komunitnímu životu ve městě a zvyšují sociální soudržnost obyvatel.

O dotaci mohou žádat fyzické i právnické osoby jako jsou církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy, akademie věd či společenství vlastníků jednotek, od jejichž vzniku uplynul více než jeden rok.

Maximální výše jednotlivé dotace v kategoriích zaměřených na veřejnou zeleň, cirkulární ekonomiku, ochranu přírody a ekologickou výchovu nebo specifické projekty je 450 tisíc korun. Projekty v kategoriích zaměřených na adaptaci a zmírňování dopadů klimatické změny se mohou ucházet maximálně o 600 tisíc korun, zatímco výukové a vzdělávací programy pro školy mohou získat až 900 tisíc korun.

Jednotlivé žádosti o poskytnutí dotace budou posuzovány z hlediska splnění formálních náležitostí a poté se uskuteční obsahové hodnocení podle pěti kritérií (účelnost, potřebnost, efektivnost, hospodárnost a proveditelnost projektu). Projekty by také měly být dokončeny do konce roku 2025. O poskytnutí dotace rozhodne příslušný orgán hl. m. Prahy nejpozději do 30. června 2024.

Veškeré informace pro žadatele jsou k dispozici na portálu praha.eu. K dispozici je i podrobný návod na vyplnění formuláře obsahující telefonní čísla nebo e-mailové adresy pro konzultaci zpracování žádosti s odborem ochrany prostředí pražského magistrátu.

V loňském roce bylo v programu pro oblast životního prostředí podáno celkem 280 žádostí o dotaci od 163 různých žadatelů, přičemž hlavní město podpořilo celkem 130 projektů výslednou částkou 40 milionů korun.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Pražané projevili velký zájem o novoroční zvýhodněné vstupné do zoo, botanické zahrady, Muzea MHD i do historických věží

Hlavní město připravilo novoroční překvapení pro své obyvatele, kdy měli příležitost po celý první lednový den roku 2024 využít zvýhodněné vstupy na oblíbená místa v metropoli, která spravují městské organizace. A podle aktuálního vyhodnocení byl zájem Pražanů o akci značný. Jen do Zoo Praha přišlo téměř 13 500 lidí, přes tři tisíce jich dorazilo do botanické zahrady v Troji a další tisíce zamířily do střešovického Muzea MHD a pražských věží.

Praha

Pravidelná zkouška sirén

Ve středu 3. ledna 2024 se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.