Memorandum projektu Staroměstská brána je příležitostí k dokončení Pařížské ulice a náměstí Miloše Formana

|

Rada hlavního města Prahy schválila Memorandum o rozvoji území v projektu Staroměstská brána. Memorandum zakládá dlouhodobé partnerství mezi pražským magistrátem, Městskou částí Praha 1 a soukromým investorem. Cílem je zajistit, aby dosud zanedbaná zóna na konci Pařížské třídy mohla fungovat jako plnohodnotný veřejný prostor. Schválené memorandum stanovuje limity pro stavební úpravy a pravidla pro budoucí fungování veřejného prostoru na soukromém pozemku investora. Projekt bude předmětem standardního povolovacího procesu dotčenými orgány.

Trojstranná dohoda zajistí zohlednění veřejného zájmu v rámci soukromé investice na revitalizaci části konce Pařížské třídy a náměstí Miloše Formana, jehož značná část dnes slouží jako nepřístupná střecha podzemních garáží. Dohoda upravuje výslednou podobu prostoru, garantuje městotvorné prvky i přítomnost udržitelných technologií. Zohledňuje požadavky ze strany městských orgánů a upravuje budoucí správu celého prostoru v dlouhodobém horizontu a v zájmu obyvatel Prahy.

„Je v zájmu hlavního města, aby kultivovalo vztahy s investory, kteří přistupují k rozvoji města jako veřejnému zájmu. Memorandum se zapojením městské části je nástrojem, jak obdobný dialog strukturovat a nastavit v něm klíčové parametry pro rozvoj města, ať jde o velkorysý veřejný prostor, dostatek zeleně, parkovací místa či bezbariérový přístup,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje

Podpisem Memoranda nevzniká pro představitele hl. m. Prahy žádný věcný ani investiční závazek, hlavní město jím především deklaruje politický souhlas se záměrem investora. Investor díky Memorandu dostává jasný rámec a výhled součinnosti. Vyjadřuje jím zároveň zájem o dlouhodobou spolupráci s městem a městskou částí od přípravné fáze přes realizaci stavebních úprav až po dlouhodobý provoz lokality a péči o zachování její kvality.

„Území v samém centru města přináší celou řadu příležitostí, ale také výzev. Z postupu investorů je ale jasně patrný důsledný a citlivý přístup k významné brutalistní architektuře hotelu i revitalizaci přilehlého náměstí,“ dodává Hlaváček.

Veškeré investiční a v budoucnu také provozní náklady ponese investor, kterým je společnost WIC Prague, a.s., za kterou stojí rodinná investiční kancelář R2G investující prostředky rodin českých podnikatelů Oldřicha Šlemra, Pavla Baudiše a Eduarda Kučery.

Investor díky Memorandu dostává jasný rámec a výhled součinnosti s městem. Memorandum je vyjádřením zájmu investora na dlouhodobé spolupráci s městem a Městskou částí Praha 1 od přípravné fáze přes realizaci stavebních úprav až po dlouhodobý provoz lokality a péči o zachování její kvality.

Plocha na konci Pařížské ulice kolem bývalého hotelu Intercontinental byla celkově dosud neudržovaná, z větší části nepřístupná a odtržená od zbytku centra. Projekt ji otevírá veřejnosti, která se dostane i do míst dříve výhradně užívaných bývalým hotelem Intercontinental, dnes Fairmont Golden Prague. Nabídne parkové úpravy, nové aleje i komunikace, vodní prvky či městský mobiliář. Součástí jsou i udržitelné technologie v podobě modro-zelené infrastruktury, kdy systém zeleně a zadržování vody přispěje k lepšímu mikroklimatu v lokalitě.

Díky přesunu vjezdu a výjezdu z podzemních garáží navíc dojde výraznému snížení intenzity dopravy na náměstí Miloše Formana. Z plochy náměstí budou odstraněny i výduchy vzduchotechniky, které budou přesunuty do nové budovy pavilonu, kde budou umístěny také bezbariérové pěší vstupy s výtahem.

Požadavky na úpravy dalších praktických záležitostí v souvislosti s budoucím provozem náměstí v sousedství zrekonstruovaného hotelu vznikají v rámci pracovní skupiny, kde se pravidelně setkávají zástupci sousedů, města, městské části a investora a zapojen bude také provozovatel hotelu. Výsledkem těchto diskusí je například vymezení pěti krátkodobých parkovacích míst pro využití výhradně místními obyvateli.

Memorandum upravuje mimo jiné i budoucí správu náměstí Miloše Formana, kdy bude nově vytvořený veřejný prostor k dispozici pro kulturní, vzdělávací a společenské akce v režii připravované dramaturgické rady. Tento orgán, jehož členy budou zástupci města, místních obyvatel, investora i provozovatele hotelu, zajistí, že veřejná prostranství budou využívána s respektem k lokalitě a místním obyvatelům. V plánu jsou například výstavy, koncerty, divadelní představení či autorská čtení.

Konečná podoba fasády nového pavilonu na náměstí Miloše Forman bude předmětem designérské soutěže, která bude otevřena českým designérským profesím. Zorganizuje ji specializovaná společnost a v porotě zasednou mimo jiné renomovaní odborníci na design, zástupci investora, magistrátu a městské části. Ambicí investora je v pavilonu propojit nutnou technickou infrastrukturu podzemních garáží, které se pod plochou celého náměstí Miloše Formana nacházejí, s uměleckou, designérskou a architektonickou hodnotou. Věříme, že tak v centru Prahy vznikne velkorysý nový veřejný prostor v kombinaci s budovou reprezentující špičkovou soudobou českou architekturu a design.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha dnešní blokádu magistrály zvládla jen díky zodpovědným řidičům osobních aut

Prahu opustily poslední traktory, které od brzkého rána blokovaly jízdní pruhy na magistrále. Velké poděkování za dnešní klidnou dopravní situaci patří řidičům, kteří se do hlavního města vůbec nevydali. Ráno díky tomu nenastala ani klasická každodenní dopravní špička a obecně byl v metropoli provoz jako o víkendovou sobotu. I díky těmto zodpovědným řidičům se podařilo situaci zvládnout, což ocenili i hasiči a záchranáři, kteří mohli bezproblémově vyjíždět k zásahům.

Praha

Hlavní město poskytne více jak 11 milionů korun na podporu Domu národnostních menšin a Integračního centra Praha

Rada hl. m. Prahy na svém pondělním zasedání souhlasila s poskytnutím více jak 11 milionů korun na zajištění provozu Domu národnostních menšin o.p.s. a Integračního centra Praha o.p.s. Finance budou sloužit k zabezpečení základních provozních nákladů v roce 2024. Zároveň hlavní město plánuje transformovat Dům národnostních menšin na svou příspěvkovou organizaci. Poskytnutí těchto účelových individuálních neinvestičních dotací musí ještě projednat Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Praha

Hlavní město navýší prostředky na prevenci kriminality

Pražští radní v pondělí schválili navýšení finančních prostředků na prevenci kriminality. Na nejrůznější programy vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v Praze dá hlavní město v letošním roce přibližně 17,3 milionu korun. Příjemci prostředků budou jak neziskové organizace, tak městské části a domy dětí mládeže.