Praha v příštím roce investuje do vodohospodářské infrastruktury více než 3 miliardy korun

|

Rada hl. m. Prahyschválila návrh Ročního plánu obnovy, rekonstrukce, modernizace a rozvoje vodohospodářského majetku zajišťovaných Pražskou vodohospodářskou společností a.s. (PVS) v roce 2024. Celkové finanční zdroje na investice jsou předpokládány ve výši 3 388 623 000 Kč a vycházejí z předpokládané výše vodného a stočného na rok 2024 připadající na 3 336 165 000 Kč. Dále jsou finanční zdroje navýšeny o dotace, které budou poskytnuty Ministerstvem zemědělství ČR v předpokládané výši 52 458 000 Kč.

Pražští radní projednali a schválili první návrh dokumentu, který jim předložila Pražská vodohospodářská společnost a.s., a to podle Dodatku č. 14 ke Smlouvě o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb odvádění a čištění odpadních vod a souvisejících služeb uzavřené mezi hlavním městem a PVS.

„Schválení rekordní částky v objemu přes 3,3 miliardy korun na rozvoj a údržbu pražské vodohospodářské sítě na rok 2024 považuji za zásadní. Je to dobrá zpráva pro všechny Pražany a já osobně jsem velmi rád, že celá Rada je v tomto ohledu jednotná a vidí to podobně. Věřím, že se nám vodní blahobyt, ve kterém v Praze žijeme, bude i nadále dařit rozvíjet,“ uvedl Michal Hroza, pražský radní pro oblast infrastruktury.

Celkové finanční zdroje na investice v roce 2024 jsou předpokládány ve výši 3 388 623 000 Kč a vycházejí z předpokládané výše vodného a stočného na rok 2024 připadající na 3 336 165 000 Kč. Dále jsou finanční zdroje navýšeny o dotace, které budou poskytnuty Ministerstvem zemědělství ČR v předpokládané výši 52 458 000 Kč.

Podkladem k návrhu Ročního plánu obnovy, rekonstrukce, modernizace a rozvoje vodohospodářského majetku zajišťovaných Pražskou vodohospodářskou společností a.s. pro rok 2024 je Střednědobý investiční plán vodohospodářské infrastruktury hlavního města pro roky 2024 až 2028 schválený usnesením Rady hl. m. Prahy letos v červenci.

Plán na rok 2024 dále zahrnuje akce, které je kromě provozních důvodů nutné realizovat v koordinaci s akcemi jiných investorů v rámci hlavního města, zejména Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., Pražské plynárenské, a.s., nebo například městských částí.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha schválila aktualizovanou podobu Architektonické studie rekonstrukce Libeňského soumostí

Rada hl. m. Prahy schválila aktualizaci Architektonické studie podle návrhu architekta Petra Teje, která definuje zásadní parametry rekonstrukce Libeňského soumostí a přilehlého okolí. Ve studii je obsažena i koordinace se všemi stavebními záměry v okolí soumostí a vychází z původního Janákova řešení v podobě repliky nosné konstrukce na stávajících pilířích v řece Vltavě. Návrh také počítá s rozsáhlejší rekonstrukcí obloukového mostu přes Vltavu. Obloukovou konstrukci inundačního mostu přes zaniklé východní rameno řeky Vltavy nahradí volná tvarová replika. Obloukové mosty jsou propojeny nově navrženými trámovými konstrukcemi, které tvarově navazují na původní Janákův návrh předpolí obloukových mostů.