Nový pohled na inovační politiku přináší studie MPO a JRC

|

Nový pohled na inovační politiku České republiky a klíčové směrnice pro dosažení větší udržitelnosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu a Joint Research Centre (JRC) Evropské komise vypracovalo studii „Sladění chytré specializace s transformativní inovační politikou“ (Aligning smart specialisation with transformative innovation policy).

Studie se zaměřuje na možnosti začlenění nových nástrojů, tzv. misí, do strategií inteligentní specializace. Cílem je řešit společenské výzvy a přispět k cílům udržitelného rozvoje. Vznikala v úzké spolupráci s pracovníky Ministerstva průmyslu a obchodu a dalšími experty na inovační politiku. Shrnuje relevantní oblasti pro realizaci misí, od návrhů a vytipování témat přes implementaci až po monitoring a evaluaci. Státy a regiony v Evropě se stále více zaměřují na globální společenské výzvy a jejich řešení, což odráží i přijetí mezinárodně platných strategií, jako je Zelená dohoda pro Evropu (EGD – European Green Deal) a agenda OSN 2030 definující Cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

V roce 2018 zahájilo Joint Research Centre Evropské komise práce na vývoji nového přístupu orientovaného na společenské výzvy a hledání způsobů jeho začlenění do strategií inteligentní specializace (S3). Vznikl tak mezinárodní výzkumný projekt, do kterého byla zapojena i Česká republika. Cílem bylo nalézt postupy k naplnění aktivity OSN s názvem STI4SDG Roadmap, která doporučuje státům a regionům vytvořit si vlastní "cestovní mapu" k využití vědy, technologií a inovací k naplnění SDGs.

Výzkumná a inovační politika zaměřená na mise se již stala jedním z prvků S3 strategie České republiky. Národní RIS3 tým na MPO již připravil dvě mise, které již nachází své místo ve výzvách a veřejných soutěžích. „Příprava metodiky rozvoje misí je náročná disciplína, která vyžaduje zapojení domácích i zahraničních odborníků,“ říká vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko, pověřený řízením agentury CzechInvest a dodává: „Tato rámcová studie nám poskytuje cenný teoretický základ pro metodiku rozvoje misí, která bude rovněž jedním z výstupů projektu Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+. Společná práce expertů z JRC a jím oslovených spolupracovníků, členů národního RIS3 týmu MPO i dalších zapojených odborníků z národní i krajské úrovně nám přináší souhrnné poznatky o zakomponování problematiky udržitelnosti do S3 strategie, uvádí konkrétní opatření a postupy k podpoře realizaci misí včetně ustavení systému monitorování a hodnocení.“

Studie je členěna do 7 kapitol:

1. Inteligentní specializace zaměřená na společenské výzvy pro SDGs.

2. Rámec pro mise orientované na společenské výzvy

3. Soubor nástrojů pro S3 mise

4. Postupy podporující implementaci S3 misí

5. Monitoring a evaluace S3 misí

6. Odkazy na vytvoření rámce pro plánování S3 misí

7. Závěry a doporučení

Kromě této studie, která shrnuje hlavní zásady pro tvorbu S3 misí, získal národní RIS3 tým i specifická doporučení pro Českou republiku, která zohledňují situaci v inovační politice v našich podmínkách. Konkrétně JRC tým doporučuje tato klíčová opatření:

  1. Nastavit vhodný mechanismus komunikace jednotlivých ministerstev či řídicích orgánů. Znamená to přechod od podpory založené na programech na tzv. portfolio přístup.
  2. Mít dostatečné lidské zdroje pro tvorbu a zejména koordinaci implementace misí.
  3. Změnit mentalitu na straně poskytovatelů i žadatelů z podpory vybraných technologických řešení na komplexnější „mission-oriented approach“.

Právě tato doporučení resort promítne do metodiky rozvoje misí a zdůrazní při komunikaci s relevantními stakeholdery v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Zdroj: MPO

Zdroj: www.czechinvest.org

Czech Invest

HR Pointy jsou zpět. Letošním tématem je generační střet na pracovišti

CzechInvest spustil začátkem tohoto měsíce další ročník série HR Pointů, které už tradičně pořádá ve spolupráci se Sdružením pro zahraniční investice – AFI. Semináře se během několika týdnů uskuteční napříč celým Českem. Letošní ročník nese název “Bouřlivé vody pracovního prostředí aneb generační střet na pracovišti” a týká se, jak název napovídá, mezigeneračního kontaktu mezi zaměstnanci a prevenci konfliktů.