Hlavní město vyhlásí dva dotační programy na bezpečnost a prevenci kriminality. Organizace mohou žádat na projekty celkově více jak 38 milionů korun

|

Radní hl. m. Prahy rozhodli na pondělním jednání o vyhlášení dvou programů, které se týkají bezpečnosti a prevence kriminality nejen na školách. První program se týká preventivních, vzdělávacích a informativních akcí, které mají přispět ke snižování míry ohrožení kriminalitou. Do tohoto programu je alokováno více jak 17 milionů korun. Druhý se týká primární prevence ve školách a školských zařízeních, přičemž objem finančních prostředků vyčleněných na tento program je 21 milionů korun.

Hlavní město opět podpoří různé organizace, městské části a další instituce dotacemi na prevenci kriminality. Ty mohou žádat o finanční prostředky na prevenci kriminality pro rok 2024. Hlavním cílem a účelem programu je prostřednictvím preventivních, vzdělávacích a informativních akcí přispívat ke snižování míry ohrožení kriminalitou, reagovat na vývoj trestné činnosti a omezovat příležitosti k páchání trestných činů v hlavním městě. Objem finančních prostředků vyčleněných na tento program je 17 325 000 korun.

„Požáry se mají hasit dříve, než vůbec vzniknou. Respektive nejlépe je, pokud nevzniknou vůbec. Proto jsme vyčlenili prostředky na prevenci kriminality a primární prevenci rizikového chování na školách. Je to investice, která se nepochybně vyplatí,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Stejně jako v minulých letech metropole vyhlásí také program na primární prevenci ve školách a školských zařízeních pro rok 2024. Program je určený organizacím na vzdělávání pro pedagogické pracovníky, školám, školským zařízením a organizacím realizujícím programy primární prevence rizikového chování, programy péče o duševní zdraví a krizovou intervenci.

Program se zaměřuje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na zvýšení jejich kompetencí v oblasti všeobecné primární prevence, na podporu specializačního studia školních metodiků prevence a supervize školních poradenských pracovišť i metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků je 21 milionů korun. Oba zmíněné programy by měly být vyhlášeny v nejbližších měsících.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Hlavní město pokračuje v podpoře a integraci ukrajinských dětí. Na projekty vyčlení 8,5 milionu korun

Radní hl. m. Prahy na pondělním zasedání rozhodli o podpoře různých projektů v metropoli, které mají za cíl dále integrovat do společnosti ukrajinské děti, které s rodinami utekly do České republiky po násilném vpádu ruských vojenských sil na Ukrajinu. Celková podpora na projekty činí téměř 8,5 milionu korun. Ty budou putovat například na adaptační a integrační aktivity v rámci Ukrajinského centra Nusle, dále do různých příspěvkových organizací hlavního města, a to například na výrobu titulků v divadlech, hudební workshopy nebo aktivity organizované domy dětí a mládeže.

Praha

Praha na základě dohody s PVS nechá pro případ povodní vybudovat uzávěr plavebního kanálu Troja

Pražští radní na pondělním jednání schválili Smlouvu o spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. (PVS), která úzce souvisí budováním osmé etapy přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově (ÚČOV). V rámci této etapy vzniknou kompenzační opatření, konkrétně se jedná o tzv. Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja. Stavba by měla být zahájena letos v listopadu a jejím smyslem je umožnit zachování stávajících odtokových poměrů při povodňových stavech.