Dříve vyslovené přání

|

Pacientovi mohou být poskytnuty zdravotní služby pouze s jeho souhlasem (bez jeho souhlasu mohou být poskytnuty pouze tam, kde to zákon výslovně připouští).

Mohou však nastat situace, kdy by se pacient mohl ocitnout v takovém zdravotním stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí. A právě tzv. institut dříve vysloveného přání umožňuje pacientovi předem vyjádřit svou vůli pro případ, kdy by nemohl rozhodovat o svém zdravotním stavu a léčbě – tzn. v dříve vysloveném přání je uveden buď souhlas, nebo také nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb či způsobem, jakým mají být takové zdravotní služby pacientovi poskytnuty.

Podmínky dříve vysloveného přání stanovuje zákon o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.), zejména ustanovení § 36.

Podmínky dříve vysloveného přání

Lékař bere na vědomí informace o dříve vysloveném přání pacienta, má-li je k dispozici. Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Součástí dříve vysloveného přání musí být písemné poučení o důsledcích jeho rozhodnutí. Poučení musí být provedeno buď lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí.

Dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebo pacienty s omezenou svéprávností.

Podmínkou pro respektování dříve vysloveného přání je, že v době poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje, a zároveň je pacient v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb.

Pacient může učinit dříve vyslovené přání také při přijetí do péče poskytovatelem zdravotní péče nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace. Takto vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi a dokument podepíše pacient, zdravotnický pracovník a svědek (v tomto případě nemusí být podpis úředně ověřen).

Nerespektování dříve vysloveného přání

Zákon o zdravotních službách uvádí taktéž podmínky, kdy lékař dříve vyslovené přání nesmí respektovat.

Dříve vyslovené přání nelze respektovat, týká-li se těchto případů:

  1. pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti
  2. pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby
  3. pokud byly v době, kdy poskytovatel zdravotních služeb neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti

Lékař dříve vyslovené přání nemusí respektovat, pokud by od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb k takovému vývoji, že by bylo možné důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím. Rozhodnutí o nerespektování a důvody, které k němu vedly, se zaznamenají do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.

Zdroj: www.vzp.cz

VZP

Přeprava pacienta vozidlem zdravotnické dopravní služby

Příkaz ke zdravotnímu transportu do smluvního zdravotnického zařízení, kde má být pojištěnci poskytnuta zdravotní péče, vyplňuje vždy ten odesílající ošetřující lékař, který poskytnutí zdravotní péče požaduje. Transport může být zdravotní pojišťovnou uhrazen pouze z prokazatelných zdravotních důvodů. Přeprava se provádí vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby. Podmínky přepravy pojištěnce na území České republiky stanovuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

VZP

Lékař mimo místo bydliště

Podle zákona o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.) může být pojištěnec registrován pouze u jednoho poskytovatele ambulantní péče. Pacient má právo na výběr registrujícího ambulantního lékaře v odbornosti všeobecné praktické lékařství (v případě dětí praktického lékaře pro děti a dorost). K jinému praktickému lékaři se může pacient přeregistrovat nejdříve za 3 měsíce od předchozí registrace, v kratších intervalech to není možné.

VZP

Proti žloutence chrání očkování, zájem o něj po covidu opět stoupá

Hepatitidou se ročně nakazí stovky lidí. Žloutenka je závažné infekční onemocnění, které dokáže člověka potrápit delší dobu. Existuje hned několik typů hepatitidy – A, B, C, D, E. Vloni se s těmito formami žloutenky léčilo 11 280 klientů VZP. Nejúčinnější ochranou proti nemoci je přitom dostupná vakcína.