Dostavba základní dálniční sítě, výstavba železnice,dopravní systém postavený na vzájemné spolupráci

|

Vláda dnes vzala na vědomí Informaci o stavu zpracování materiálu Dopravní sektorové strategie 3. fáze – Střednědobý plán údržby, rozvoje a financování dopravní infrastruktury pro období 2024 – 2033 s výhledem do roku 2050. Dokument, který navazuje na Dopravní politiku ČR pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050, představuje základní koncepční materiál Ministerstva dopravy formulující priority a cíle v oblasti rozvoje dopravy i dopravní infrastruktury a současně dává konkrétní podobu plánu vlády pro restart Česka.

Dostavba základní dálniční sítě, výstavba železnice,dopravní systém postavený na vzájemné spolupráci

„Oproti minulosti jsme se více zaměřili na stanovení priorit rozvoje dopravní infrastruktury železniční, silniční a vodní dopravy. Součástí strategie je nyní i Desetiletý plán dostavby dopravní infrastruktury, ve kterém je definováno 161 funkčních celků v oblasti silnic, železnic a vodní dopravy. Do 10 let musíme zajistit dostavbu základní dálniční sítě, budovat VRT a řadu dalších staveb,“ říká ministr dopravy Martin Kupka a doplňuje: „České republice dosud chyběly detailněji zpracované nejen konkrétní plány, ale i jasný výhled, kolik bude výstavba v příštích deseti letech stát.“

Priorita každého projektu byla posuzována vždy na základě ekonomického přínosu funkčního celku, kterého je projekt součástí. Funkční celky tak sdružují jmenovité projekty, které spolu úzce souvisejí a společně přispívají k vybudování souvislého tahu požadovaných parametrů. Ze souběžných funkčních celků pro silniční, železniční a případně vodní dopravu se pak skládají multimodální celky, které zajišťují multimodální spojení dvou nebo více významných míst. Samostatně jsou pak sledovány tzv. projektové balíčky sdružující specificky zaměřené projekty, které nemá význam sledovat v rámci jednotlivých celků.

Ke stanovení harmonogramu přípravy a realizace projektů seřazených do celků dochází na základě pořadí důležitosti a dostupnosti finančních zdrojů. V současné době je sledováno v různých stádiích přípravy cca 900 projektů staveb dopravní infrastruktury. Pro realizaci všech popsaných celků a balíčků a zajištění údržby a oprav dopravní infrastruktury je v období let 2024–2050 potřeba zajistit celkem 5,9 bilionu Kč v cenách roku 2023 (mezi lety 2024–2033 se jedná o 2,65 bilionu Kč). Velmi hrubě to v průměru znamená, že je třeba zajistit pro rozpočet SFDI finanční prostředky ve výši minimálně 200 miliard Kč v cenové úrovni 2023 ročně.

Cílem Ministerstva dopravy je stanovení předpokládaného finančního rozsahu, který je nezbytné zajistit tak, aby se potřeby rozvoje dopravní infrastruktury splnily v požadovaných časových horizontech, včetně respektování splnění evropských závazků dokončení hlavní sítě TEN-T do roku 2030, rozšíření hlavní sítě TEN-T do roku 2040 i ostatních projektů (globální síť TEN-T a ostatní národní projekty) do roku 2050. Kromě klasického financování stát počítá s půjčkami od EIB, převodem peněz z emisních povolenek a zejména s mnohonásobně větším zapojením soukromého sektoru prostřednictvím takzvaných PPP projektů.

Samotný dokument Dopravní sektorové strategie … naleznete na našem webu.

Zdroj: www.mdcr.cz

Ministerstvo dopravy

PŘEHLEDNĚ: Novinky v dopravě pro rok 2024

Rok 2024 bude pro všechny uživatele dopravy rokem mnoha změn, které mnohdy výrazně ulehčí život nebo zjednoduší a zpřehlední danou oblast. Přinášíme přehled novinek v oblasti zákonů a předpisů, výstavby, digitalizace, snižování administrativní zátěže… Vše na jednom místě.

Ministerstvo dopravy

Z Ředitelství silnic a dálnic se stává státní podnik. Umožní to další rozvoj organizace

Začátek roku 2024 přináší další z klíčových změn v resortu dopravy – Ředitelství a dálnic ČR (ŘSD) funguje jako státní podnik. Forma státního podniku přinese ještě efektivnější využití finančních prostředků i větší konkurenceschopnost na trhu práce. Umožní i lepší plánování správy dálnic a silnic I. třídy. Podnik má již i svoji dozorčí radu.