Praha schválila smlouvu o spolupráci s PVS k chystané druhé etapě přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod

|

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání schválila uzavření Smlouvy o spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. (PVS) v souvislosti s plánovanou druhou etapou přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově (ÚČOV), která se týká stávající vodní linky. Tu je nutné přestavět, neboť přes řadu dílčích rekonstrukcí není schopna zajistit vyčištění přiváděných odpadních vod tak, aby byly plněny podmínky evropské a národní legislativy. Zahájení stavby se předpokládá v příštím roce.

„Schválili jsme rekonstrukci a rozšíření části Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově známé jako stávající vodní linka. Modernizace celé čistírny je nutná nejen z důvodu evropské legislativy, ale především proto, abychom všem Pražanům zajistili odpovídající služby v nejlepší možné kvalitě. Po dokončení rekonstrukce bude stávající vodní linka vypouštět stejnou kvalitu odpadních vod jako nová vodní linka,“ uvedl Michal Hroza, pražský radní pro infrastrukturu.

„Jako Praha máme velmi ambiciózní cíle vycházející z klimatického plánu. Modernizace - přestavba a rozšíření - starší čistírny je rozhodně žádoucí. Nová vodní linka nám totiž dává příležitost k tomuto důležitému kroku přistoupit, aniž by jakkoliv došlo k poklesu komfortu Pražanů,” řekla Jana Komrsková, náměstkyně pro životní prostředí a klimatický plán.

Realizaci stavební akce nazvané Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0002 - stávající vodní linka, schválila Rada hl. m. Prahy a následně i pražské zastupitelstvo loni v únoru. A to jako investici hlavního města financovanou ze zdrojů vodného a stočného s tím, že stavbu zajistí městská společnost Pražská vodohospodářská společnost a.s. na základě smlouvy mezi oběma stranami. Návrh Smlouvy o spolupráci postupně absolvoval několikaměsíční připomínkovací proces napříč odbory Magistrátu hl. m. Prahy. Nyní tento dokument schválili pražští radní.

PVS má podle dohody konkrétně zajišťovat komplexní projektové řízení a autorský dozor stavby. Společnost se současně zavazuje vůči hlavnímu městu, že počínaje rokem 2024 zvýší plnění finančního nájemného na roční bázi o 400 milionů Kč v prvním roce a následně každoročně o 600 milionů Kč. A to až do doby, než PVS tímto způsobem uhradí celkovou výši investice navýšenou o 17 %, které zohledňují časovou hodnotu peněz.

Tímto závazkem je tak naplněna podmínka schválené Strategie rozvoje vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy v období 2022–2035, že investice bude hrazena ve střednědobém horizontu z prostředků vodného a stočného. Pro zajištění průběžného financování stavby bude hlavní město vůči PVS poskytovat zálohové platby, které budou každoročně vyúčtovány.

Ústřední čistírna odpadních vod vybudovaná v šedesátých letech minulého století byla složena ze dvou hlavních částí. Z vodní linky, která je dnes označována jako stávající vodní linka, a Kalového hospodářství. Stávající vodní linka přes řadu dílčích rekonstrukcí nebyla schopna po významnou část své existence zajistit vyčištění přiváděných odpadních vod tak, aby byly plněny podmínky evropské a národní legislativy.

Koncepce přestavby a modernizace ÚČOV přijatá v roce 2004 stanovila plán, který je postupně realizován po jednotlivých samostatných etapách. Po dokončení první etapy nazvané nová vodní linka v roce 2018, která byla uvedena do trvalého provozu o tři roky později, je možné nyní přistoupit i k uskutečnění druhé etapy nazvané Stávající vodní linka.

Tento záměr má v současnosti stavební povolení a povolení k nakládání s vodami vydaná v květnu 2022. Společnost PVS dále zajistila kompletní projektovou přípravu stavby a veškerá povolení. V současné době je hotová komplexní projektová dokumentace pro provedení stavby i Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 6 341 000 000 Kč bez DPH.

Lhůta pro stavbu je stanovena na 43 měsíců s tím, že zahájení stavby se předpokládá bezprostředně po ukončení zadávacího řízení a podpisu Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby. Pokud bude příprava dále postupovat bez významnějších komplikací, mělo by se tak stát ve druhém čtvrtletí roku 2024.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha schválila akční plán pro přechod na cirkulární ekonomiku do roku 2025, rozpracovává projekty pro městské firmy

Radní hl. m. Prahy na pondělním jednání schválili akční plán pro přechod na cirkulární ekonomiku na roky 2023-2025. Náměstkyně primátora Jana Komrsková tak jednou za dva roky předloží pražské radě aktualizovaný seznam projektů vyplývajících ze strategie Cirkulární Praha 2030. Zásobník projektů se rozrostl o 22 položek na celkových 59. Projekty jsou rozděleny do čtyř základních oblastí – stavebnictví, voda, odpady a zemědělství a také potravinová produkce. Ty mají nejvyšší potenciál k úspoře energií a surovin.

Praha

Praha obnoví další rybníky a vybuduje i fontány na Letné

Pražané se dočkají revitalizace Proseckého rybníka, rybníka Bubec a také vodních prvků na Letné. Investiční akci v pondělí schválila Rada hl. m. Prahy. Rybníky budou po obnově sloužit obyvatelům Prahy k rekreaci, fontány na Letné přivedou vodu k oblíbenému místu setkávání u Metronomu.