Praha pokračuje v podpoře potřebných rodin prostřednictvím škol i v nadcházejícím školním roce

|

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila pokračování opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v oblasti školství, a to i ve školním roce 2023/2024. Stane se tak za podmínky, že školy a školská zařízení zřízená městskými částmi a hlavním městem využijí prostředky, které jim byly už dříve poskytnuty, neboť finance určené pro tento účel dosud nebyly plně využity. Toto opatření je součástí loni přijatého Balíčku okamžité pomoci Pražanům.

„Prostřednictvím schválení tohoto tisku budou moci školské příspěvkové organizace nadále čerpat prostředky z Balíčku okamžité pomoci Pražanům - školství, a to až do srpna příštího roku. Věřím, že organizace prostředků využijí a můžeme se těšit na další zajímavé projekty pro děti rodin ohrožených inflací,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro oblast školství Antonín Klecanda.

„V současnosti jsou extrémně zatížené peněženky Pražanů kvůli vysoké inflaci. Tato velká finanční zátěž rodinných rozpočtů by v žádném případě neměla být bariérou kvalitnímu trávení volného času žáků našich škol ve volnočasových kroužcích, nebo při sportu. I mimoškolní činnost je důležitou součástí jejich vzdělávání a osobnostního rozvoje. Je jednoznačně správné, že město bude v této podpoře pokračovat,“ říká radní pro oblast vědy, výzkumu, ICT a inovací Daniel Mazur.

„Chodit do družiny, do školky nebo navštěvovat mimoškolní aktivity - to vše je extrémně důležité pro správný sociální vývoj dětí. Je dobře, že Praha pomáhá rodičům, kteří si to aktuálně nemohou dovolit, a jejich děti tak nejsou o nic z toho ochuzeny. Školství považuji za největší prioritu a je třeba mít na paměti, že to není jen o budovách a vybavení, ale hlavně o možnostech rozvoje, které dětem poskytneme, a přesně k tomu je tato podpora určena,“ připojuje se Tomáš Portlík, předseda zastupitelského klubu SPOLU.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo v červnu 2022 soubor opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací. Následně pak byly poskytnuty dotace v celkové výši 265 954 600 Kč na realizaci opatření v jednotlivých městských částech, které zřizují školy nebo školská zařízení.

Pražští zastupitelé letos v březnu nejprve vyhověli žádosti městských částí o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků k čerpání na stejný účel i v roce 2023, letos v červnu pak byla navržena změna účelu části nevyčerpaných účelových finančních prostředků poskytnutých městským částem pro tento účel, a to ve výši 50 % z poskytnuté dotace v roce 2022 na neinvestiční výdaje v oblasti školství. Zároveň toto usnesení konstatuje možnost pokračovat v realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací – tzv. Balíček okamžité pomoci Pražanům – školství i ve školním roce 2023/2024, konkrétně až do 31. srpna 2024.

Vzhledem k tomu, že městské části, respektive jejich školské příspěvkové organizace, a také školské příspěvkové organizace zřizované hlavním městem mají stále k dispozici významné množství finančních prostředků, které byly v roce 2022 a 2023 poskytnuty formou zálohy právě na Balíček okamžité pomoci Pražanům v oblasti školství, rozhodli nyní pražští radní nejen o pokračování tohoto opatření, ale také o tom, že další realizace balíčku bude podmíněna využitím již přidělených finančních prostředků. Další finanční prostředky pro školní rok 2023/2024 tak není třeba přidělovat.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Hlavní město vyhlásí dva dotační programy na bezpečnost a prevenci kriminality. Organizace mohou žádat na projekty celkově více jak 38 milionů korun

Radní hl. m. Prahy rozhodli na pondělním jednání o vyhlášení dvou programů, které se týkají bezpečnosti a prevence kriminality nejen na školách. První program se týká preventivních, vzdělávacích a informativních akcí, které mají přispět ke snižování míry ohrožení kriminalitou. Do tohoto programu je alokováno více jak 17 milionů korun. Druhý se týká primární prevence ve školách a školských zařízeních, přičemž objem finančních prostředků vyčleněných na tento program je 21 milionů korun.

Praha

Hlavní město pokračuje v podpoře a integraci ukrajinských dětí. Na projekty vyčlení 8,5 milionu korun

Radní hl. m. Prahy na pondělním zasedání rozhodli o podpoře různých projektů v metropoli, které mají za cíl dále integrovat do společnosti ukrajinské děti, které s rodinami utekly do České republiky po násilném vpádu ruských vojenských sil na Ukrajinu. Celková podpora na projekty činí téměř 8,5 milionu korun. Ty budou putovat například na adaptační a integrační aktivity v rámci Ukrajinského centra Nusle, dále do různých příspěvkových organizací hlavního města, a to například na výrobu titulků v divadlech, hudební workshopy nebo aktivity organizované domy dětí a mládeže.