Praha plní klimatický plán: koupila bioplynku, snižuje emise CO2, a bioCNG vyrábí z čistírenského kalu

|

Náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková předložila radě Zprávu o druhém roce naplňování Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030. Analýza popisuje průběžné výsledky 69 klíčových projektů a předkládá přehled realizovaných aktivit, projektů, strategií a záměrů ve všech čtyřech oblastech – udržitelná energetika a budovy, udržitelná mobilita, cirkulární ekonomika a adaptace na změnu klimatu.

„Už ve druhém roce plnění Klimatického plánu se nám podařilo několik významných posunů u prioritních projektů. Například koupě bioplynové stanice u obce Chrást s cílem úpravy kapacity na 30, výhledově až 80 tisíc tun bioodpadu, pilotní́ výroba bioCNG z čistírenského kalu v areálu ČOV na Císařském ostrově, rozvoj projektu výstavby Energocentra na ÚČOV s vysokou kapacitou výroby tepla pro 93 tisíc pražských domácností. Zmíním i dekarbonizaci vozového parku Dopravního podniku hl. m. Prahy, přijetí a implementace strategického dokumentu Cirkulární strategie hl. m. Prahy a další posun v projektech adaptace na změnu klimatu a mnoho dalších,“ vyjmenovává Jana Komrsková.

Pětatřiceti stránkový dokument shrnuje konkrétní opatření ve čtyřech klíčových oblastech: udržitelná energetika a budovy, udržitelná mobilita, cirkulární ekonomika a adaptační opatření. Zejména v poslední jmenované oblasti mohou občané zaregistrovat nejvíce změn ve svém okolí.

V rámci adaptace je každý rok realizováno několik desítek konkrétních projektů týkajících se výsadby stromů a keřů, údržby a obnovy zeleně, revitalizace a obnovy vodních ploch a toků, obnova cest, alejí a parků, projekty pro zadržování vody v krajině, realizace pítek, mlžítek a dalších vodních prvků. Celkový přehled projektů včetně údajů o zvyšující se rozloze modrozelené infrastruktury města, je zapracován do veřejně dostupné mapové aplikace.

Pražští radní pro rok 2023 schválili také dotace z Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro 130 projektů od 81 žadatelů v celkové hodnotě 40 milionů korun.

Pravidelný reporting o plnění úkolů Klimatického plánu by se měl v budoucnu změnit. Komise pro Klima hl. m. Prahy jej chce nově nastavit v dvouletém taktu s reportováním energetických dat pro mezinárodní výkaznictví Covenant of Mayors. Cílem této změny je kromě přípravy a přijetí metodiky výpočtu úspor emisí CO2 ekvivalentu u jednotlivých projektů zejména shromažďování informací o realizované úspoře CO2 na území hl. m. Prahy. A to včetně možnosti zajistit tak kalkulaci úspory emisí (CO2ekv.) u plánovaných a realizovaných aktivit města a na jejím základě aktualizovat v ročním cyklu uhlíkový rozpočet města.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha v rámci programu v oblasti zdravotnictví podpoří rozvoj paliativní péče nebo osoby dlouhodobě nemocné, s postižením a pečující

Rada hl. m Prahy na svém dnešním jednání schválila vyhlášení Programu podpory v oblasti zdravotnictví pro rok 2024. Předpokládaný objem finančních prostředků určených pro tento účel je 67,5 milionů korun. Cílem záměru je prostřednictvím dotací podpora osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením a pečujících, podpora rozvoje paliativní péče nebo mimo jiné i podpora vzdělávacích a osvětových akcí v oblasti zdravotnictví.

Praha

Hlavní město podpoří sociální služby v Praze více jak dvěma miliardami korun

Radní hl. m. Prahy na svém pondělním zasedání odsouhlasili návrh na vyhlášení programu pro rok 2024 k podpoře registrovaných sociálních služeb, jež poskytují své služby zejména na území hl. m. Prahy nebo přímo Pražanům. Ze státního rozpočtu takto může město rozdělit až 2,1 miliardy korun. Žádosti budou moci provozovatelé služeb podávat od přibližně poloviny října do začátku listopadu.