Praha dokončila nový akční plán pro rozvoj svého školství

|

Hlavní město dopracovalo klíčový dokument, který završuje společné plánování a strategické kroky ve středním a vyšším odborném školství na území metropole. Jedná se o nový Krajský akční plán III Praha (KAP III Praha). Cílem je pomoci snižovat nerovnosti mezi dětmi, podpořit pedagogy a zvýšit kvalitu vzdělávání. Na plánu pracovala téměř dva roky více než stovka expertů ze státních i nestátních institucí. Přináší řadu příkladů dobré praxe, podle nichž se mohou školy inspirovat. Hlavní město se tak připojilo k dalším krajům České republiky, které tyto inovativní plány již mají.

„V médiích se často objevuje otázka kapacit škol. Vzhledem k demografii Prahy a Středočeského kraje je nutné kapacity navyšovat. Na co se ale někdy zapomíná, je kvalita škol. Je velmi důležité, abychom učili to, co žáci budou v životě potřebovat a výuka odpovídala moderním trendům. Právě proto jsem rád, že se podařilo připravit KAP III,” říká radní hl. m. Prahy pro oblast školství a sportu Antonín Klecanda.

Krajský akční plán III Praha vznikl v rámci evropského projektu OP VVV pod vedením Prahy ve spolupráci s Pražským inovačním institutem (Pii). Na vzniku dokumentu se podíleli zástupci vedení škol, pedagogové i studenti. Projekt KAP III se zaměřuje zejména na rozvoj středních a vyšších odborných škol a konzervatoří na území hlavního města, a to nikoliv izolovaně, ale v kontextu dalších částí vzdělávacího systému i s respektem k socioekonomické situaci v metropoli.

„Velmi si cením ekosystému pracovních skupin a týmové práce, která kolem dokumentu vznikla. Jsem si jist, že se přenese i do jeho realizace. Výsledný dokument zachycuje reálné potřeby Prahy v oblasti vzdělávání ve světle nových trendů a výzev a my tak víme, co dělat, aby naše děti byly spokojené, odolné a úspěšné,“ doplňuje ředitel Pražského inovačního institutu Tomáš Lapáček.

Strategie KAP III se věnuje osmi základním tématům, která mají největší potenciál přinést inovace pražskému školství. Jedná se o rozvoj podnikavosti a kreativity, polytechnické vzdělávání, podporu odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli, dále kariérové poradenství, podporu čtenářské a matematické gramotnosti, rozvoj potenciálu každého dítěte či žáka nebo účastníka neformálního vzdělávání a podporu pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání.

„V první řadě jsem opravdu rád, že se nám společnými silami povedlo plán dokončit. Dokument vychází z reálné situace škol, a přitom má ambice vzdělávání v Praze dále rozvíjet a zvyšovat jeho kvalitu,” dodává manažer projektu KAP III Praha Petr Nečina.

Dokument se věnuje ale i podpoře učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání, digitálním kompetencím, snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání a potřebě větší spolupráce napříč mezi jednotlivými školami. Plán na základě zjištění dosavadního stavu pražského školství stanovuje cíle a činnosti, které v praxi dokážou pražské školství reálně rozvíjet na rozdíl od jiných dokumentů z minulosti.

KAP III Praha vychází ze strategických dokumentů jak na národní úrovni, což jsou Strategie 2030+ a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2019-2023, tak na úrovni lokální, kdy se jedná o Dlouhodobý záměr hl. m. Prahy 2020-2024 a další odborné materiály. Navazuje na předchozí dokumenty a analýzy vzdělávání v Praze.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha finančně podpoří projekty městských částí, které pomáhají naplňovat Klimatický plán

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na říjnovém jednání schválilo poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací městským částem v celkové výši 19,9 milionu korun na projekty související s naplňováním cílů hlavního města v rámci Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030. Finanční prostředky poputují na příklad na revitalizaci vnitrobloku Halasova v Praze 4, na obnovu Nolčova parku a parku Chvaly v Praze 20 nebo na rehabilitaci předpolí hřbitova ve Vinoři.

Praha

Praha podepsala smlouvu o výstavbě na Nákladovém nádraží Žižkov. Developer přispěje na veřejnou vybavenost

Hlavní město Praha, městská část Praha 3 a společnost FINEP v pondělí slavnostně podepsaly smlouvu o spolupráci na rozvoji brownfieldu Nákladové nádraží Žižkov. Uzavřely tak historicky první trojstrannou dohodu o podobě výstavby a zároveň výši takzvaných kontribučních příspěvků developera v této lokalitě, který přispěje 167 milionů korun na veřejnou vybavenost.

Praha

Pravidelná zkouška sirén

Ve středu 1. listopadu 2023 se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.