Hlavní město v rámci dotačního programu podpoří činnosti v oblasti služeb pro rodinu

|

Radní hl. m. Prahy na svém pondělním jednání schválili vyhlášení Programu v oblasti rodinné politiky pro rok 2024. Smyslem tohoto záměru, na který bude vyčleněno 44 700 000 Kč, je podpora funkčních i znevýhodněných rodin, rozvoj náhradní rodinné péče nebo například podpora dobrovolnictví a neformálně pečujících osob v této oblasti.

„Plně v souladu s programovým prohlášením naší koalice jsme dnes na radě schválili zvýšení dotací na podporu rodinné politiky. V příštím roce bychom chtěli podpořit právnické osoby poskytující služby pro rodinu částkou dalece přesahující 44 milionů korun. Do podpory prorodinných projektů bychom tedy v příštím roce chtěli investovat téměř o osm milionů korun více než v letošním roce. Jednat se má o projekty, které podporují a posilují funkci biologické, ale i náhradní rodiny v celkem šesti kategoriích. Finální částku pro rok 2024 upřesníme po schválení rozpočtu hlavního města na příští rok. Cíl je nicméně z mého pohledu jasný: navýšit prostředky pro činnosti podporující stabilitu rodin, rozvoje rodičovských kompetencí, mezigeneračních vztahů a posílení celého rodinného systému. Přesně tak, jak jsme se zavázali,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví Alexandra Udženija.

Program je určen pro poskytovatele služeb, kteří provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti služeb pro rodinu. Jedná se o projekty, které jsou určeny občanům Prahy a podporují i posilují funkci biologické a náhradní rodiny. A to v oblasti podpory funkční rodiny, která zahrnuje preventivní aktivity na podporu stabilních vztahů v biologické i náhradní rodině. Dále v oblastech podpory znevýhodněných rodin a dětí, rozvoje náhradní rodinné péče, podpory dobrovolnictví a neformálně pečujících osob a v neposlední řadě i v oblasti rozvoje sítě sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi prostřednictvím městských částí.

Naopak dnes schválený program není určen na základní činnosti sociálních služeb, které jsou registrované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Na financování dotačního Programu v oblasti rodinné politiky pro rok 2024 a pro zajištění dostupnosti služeb pro rodiny s dětmi v Praze byl stanoven celkový objem finančních prostředků ve výši 44 700 000 Kč.

Tento záměr je vyhlašován v souladu s cíli dokumentu Základní směry prorodinné politiky hlavního města Prahy na období 2021–2022 a také s prioritami, které jsou obsaženy v Programovém prohlášení Rady hl. m. Prahy. Program je v neposlední řadě v souladu s krajskými a národními strategiemi.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha plní klimatický plán: koupila bioplynku, snižuje emise CO2, a bioCNG vyrábí z čistírenského kalu

Náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková předložila radě Zprávu o druhém roce naplňování Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030. Analýza popisuje průběžné výsledky 69 klíčových projektů a předkládá přehled realizovaných aktivit, projektů, strategií a záměrů ve všech čtyřech oblastech – udržitelná energetika a budovy, udržitelná mobilita, cirkulární ekonomika a adaptace na změnu klimatu.

Praha

Praha v rámci programu v oblasti zdravotnictví podpoří rozvoj paliativní péče nebo osoby dlouhodobě nemocné, s postižením a pečující

Rada hl. m Prahy na svém dnešním jednání schválila vyhlášení Programu podpory v oblasti zdravotnictví pro rok 2024. Předpokládaný objem finančních prostředků určených pro tento účel je 67,5 milionů korun. Cílem záměru je prostřednictvím dotací podpora osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením a pečujících, podpora rozvoje paliativní péče nebo mimo jiné i podpora vzdělávacích a osvětových akcí v oblasti zdravotnictví.