Hlavní město ušetřilo za nákup energií v 1. pololetí roku 2023 desítky milionů korun

|

Magistrát hl. m. Prahy vyhodnotil fungování městské společnosti Technologie hlavního města Prahy (THMP) jako dodavatele elektrické energie a plynu v prvním pololetí roku 2023. Společnost úspěšně zajistila nákup elektrické energie a plynu značně výhodněji nejen pro první pololetí, ale nově i pro druhé, kde avizuje ještě větší úspory. Celkem by mohlo město ušetřit za celý rok více jak 100 milionů korun. Na základě příznivého vývoje bilance finančních úspor v letošním roce předloží primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda společně s vedením THMP Radě hl. m. Prahy strategii zajištění elektrické energie a plynu i pro následující roky.

Kromě zajištění výhodných cen včasným nákupem bude Praha v následujících letech sledovat aspekty energetické bezpečnosti, tedy zajištění 100 % potřebného množství elektrické energie a plynu vždy před příslušným odběrovým rokem, pro nákup formou transparentních a otevřených výběrových řízení. K tomu využije získaná energetická data pro optimalizaci nakupovaného množství energie. THMP je licencovaným obchodníkem na energetických trzích od loňského roku, kdy začala zajištovat energetické dodávky nejprve pro síť veřejného osvětlení, následně i pro Magistrát hl. m. Prahy, Městskou policii hl. m. Prahy a dalších přibližně 200 organizací zřizovaných Prahou. Těmi jsou například divadla, bazény, školy, sportovní areály, organizace sociálních služeb a podobně.

„Výhodnost efektivního nákupu energií vnímám jako pozitivní přinejmenším ze dvou důvodů. Tím hlavním je samozřejmě úspora, to bezesporu. A pak je tu otázka energetické bezpečnosti, neboli jistota dodávek i ve špatných časech,“ říká primátor hl. m. Prahy primátor Bohuslav Svoboda.

Kumulativní odhadovaná úspora dosažená dodávkami elektřiny a plynu od THMP za spotové ceny je totiž za 1. pololetí roku 2023 cca 64 milionů korun bez DPH ve srovnání s náklady, které by musely být vynaloženy v případě fixace objemu před koncem roku, což by potencionálně znamenalo cenu ve výši stanoveného cenového stropu. Ve druhém pololetí roku 2023 bude celková výše úspory ještě významnější, a to nejen navýšením objemu zajišťovaných dodávek a vývojem tržních cen, ale také díky přesoutěženým podmínkám vedoucím ke snížení cenové přirážky nad spotovým trhem pro toto období.

„Nákup a zajištění energií pro hlavní město a jeho organizace je jeden z dílčích úkolů, které před městem stojí. Přitom je neméně významný, protože je nutné i v těch nejsložitějších situacích udržet v chodu kritickou infrastrukturu města. Z dlouhodobého pohledu si město nejen v oblasti energetiky, ale třeba i dopravy, stanovilo strategické milníky v rámci klimatického plánu do roku 2030,“ upřesňuje náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková a doplňuje: „ I v tomto volebním období plánujeme pokračovat v nahrazování výroby tepla ze spalování uhlí za energii z obnovitelných a druhotných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla na zemní plyn, jehož cílem je snížit uhlíkovou stopu teplárenství. Podporovat budeme i komplexní energetické úspory na budovách v majetku města a na veřejné infrastruktuře. Věnovat se budeme především zateplení samotných staveb, optimalizaci jejich vytápění, výměně zdrojů osvětlení za úspornější a instalaci fotovoltaických elektráren.“

Radní hl. m. Prahy pro technickou infrastrukturu Michal Hroza dodává: „Technologie hlavního města Prahy je na základě úkolu rady připravena předložit strategii a plán pro nákupy i na následující roky. Zejména postupné zapojení městem budovaných fotovoltaických elektráren do vlastní spotřeby, snižování energetické náročnosti, například veřejného osvětlení, a důsledné využívání získaných energetických dat pro optimalizaci našich nákupů energií může v budoucnu přinášet další významné úspory pro rozpočet hlavního města.“

Podle generálního ředitele THMP Tomáše Jílka je společnost připravena zajistit nákupy i pro roky 2024–2026. „Energetické trhy, na rozdíl od loňského roku, zažívají návrat k běžnému obchodování bez regulatorních zásahů z politické úrovně. Na řadu tak přicházejí nákupy za rozumné cenové hladiny na delší období, návrat k produktům s cenou odvozenou od fundamentálních tržních dat a možnost dosahovat příznivých cen, což je úkolem THMP ve vztahu k hlavnímu městu v roli takzvaného in-house obchodníka. Zejména nákupy na druhé pololetí roku 2023 nám ukázaly, že dovedeme být významně úspěšnější než například v případě nákupu formou aukcí na komoditních burzách, které v minulosti využívaly některé pražské městské části a sáhl k nim nejednou i pražský magistrát,“ uzavírá ředitel THMP Tomáš Jílek.

THMP je správcem a provozovatelem široké škály technologických zařízení v metropoli. Její vlajkovou lodí je péče o síť veřejného osvětlení. Stará se také o městský kamerový systém, světelná signalizační zařízení, dopravní a telemetrické systémy, veřejné a věžní hodiny a provozuje non-stop dispečink pro hlášení poruch všech svých zařízení. Nově se společnost podílí na chytrých řešeních pro Prahu v oblasti e-mobility a fotovoltaiky a obnovuje mobiliář na zastávkách MHD.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Pražské vodárenské budovy budou i díky získané dotaci osazeny fotovoltaickými elektrárnami, které přispějí k energetické nezávislosti a ochraně prostředí

Městská společnost Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS) získala dotaci ve výši 15,2 milionu korun na podporu projektu, jehož cílem je vybudovat devět pilotních fotovoltaických elektráren na vodárenských objektech. O poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu financovaného z prostředků Modernizačního fondu nyní rozhodlo Ministerstvo životního prostředí ČR. Smyslem záměru je zvýšení energetické nezávislosti a soběstačnosti, snižování emisí CO2 a celkově šetřit životní prostředí.

Praha

Praha pokračuje v podpoře potřebných rodin prostřednictvím škol i v nadcházejícím školním roce

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila pokračování opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v oblasti školství, a to i ve školním roce 2023/2024. Stane se tak za podmínky, že školy a školská zařízení zřízená městskými částmi a hlavním městem využijí prostředky, které jim byly už dříve poskytnuty, neboť finance určené pro tento účel dosud nebyly plně využity. Toto opatření je součástí loni přijatého Balíčku okamžité pomoci Pražanům.