Praha··6 min

Hlavní město plánuje podepsat memorandum se společnostmi PREdistribuce a ČEPS ke zvýšení bezpečnosti dodávek elektřiny v metropoli

Další krok v posílení vzájemné spolupráce při plnění Klimatického plánu a zvýšení bezpečnosti dodávek elektřiny plánuje hlavní město se společnostmi PREdistribuce a ČEPS. Na základě memoranda, které plánují podepsat, by se do budoucna měla významně rozšířit a zabezpečit energetická síť v metropoli, přičemž by Praha více využila potenciálu odpadního tepla z Ústřední čistírny odpadních vod.

Rada hl. m. Prahy schválila návrh Memoranda o obecných zásadách a společném postupu zajištující plnění Klimatického plánu a zvýšení zabezpečení dodávek elektřiny na území hlavního města se společnostmi PREdistribuce a ČEPS.

„Přijetí memoranda vnímám jako důležitý krok pro zajištění budoucího rozvoje energetické distribuční soustavy na území hlavního města. Městu dává jistotu pro plánování jeho rozvoje, ale i nutnou stabilitu a bezpečnost pro zajištění stabilních dodávek elektrické energie a předcházení možným výpadkům. Mimo jiné s ohledem na turbulentní vývoj a proměnu energetického sektoru,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Cílem memoranda je vzájemná spolupráce a podpora při plánování, přípravě a realizaci investičních opatření rozvoje, obnovy a digitalizace elektrizační soustavy. Jedná se zejména o podporu při rozšiřování energetických staveb ČEPS a PREdistribuce, a to včetně hledání řešení pro jejich nákladové zefektivnění. Posílení elektrizační sítě přispěje ke zvýšení energetické soběstačnosti hlavního města a rozšíření možností využití elektřiny do budoucna.

„Praha se v rámci svého klimatického plánu zavázala k razantnímu snižování oxidů dusíku. Nastupující trendy elektromobility a elektrifikace hromadné dopravy s sebou nesou zvýšené nároky na zásobování Prahy elektrickou energií, takže cíle memoranda v podobě rozvoje elektrizační soupravy považuji za naprosto správná a žádoucí,“ dodává náměstkyně pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

„Energetická stabilita, soběstačnost a udržitelnost jsou klíčové priority pro rozvoj Prahy. Projekt energocentra v Bubnech, který připravujeme, bude ekologicky využívat odpadní teplo z Ústřední čistírny odpadních vod a zajistí Pražanům teplo odpovídající spotřebě až třetiny pražských domácností. Přijaté memorandum je dalším krokem k tomuto cíli a předpokladem pro obstání v dynamicky měnícím se prostředí energetiky,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

To pomůže mimo jiné k naplnění závazků Klimatického plánu hl. m. Prahy, jelikož bude kladen důraz na snižování ztrát stávající infrastruktury. Memorandum bude sloužit také k zajištění vyšší spolupráce při modernizaci a digitalizaci napříč odvětvími a přechodu k nízkoemisním a bezemisním zdrojům.

„V současné době se významně proměňuje energetika a pro úspěšné zvládnutí této transformace potřebujeme mít robustní distribuční soustavu, abychom dokázali předejít případným blackoutům a mohli zároveň výrazněji zapojit lokální obnovitelné zdroje. K tomu je potřeba spolupráce všech klíčových subjektů a jejich pravidelná koordinace - městských plánovačů územního rozvoje, ČEPSu a PREdistribuce. A právě společná jednání na přípravě nových projektů zajišťujících stabilitu distribuční soustavy v Praze je jedním z hlavních cílů tohoto memoranda,“ doplňuje předseda Výboru pro energetiku Zastupitelstva hl. m. Prahy Jan Chabr.

Důležitou roli v plnění závazků by mělo do budoucna plnit využití nízkoteplotního potenciálu odpadního tepla z Ústřední čistírny odpadních vod. Pro zajištění potřebného napájecího příkonu je klíčová investice společnosti ČEPS, a to konkrétně výstavba nové transformovny Praha Sever včetně propojovacího vedení mezi novou transformační stanicí Praha Sever a odbočením ze stávajícího dvojitého vedení 400 kV Výškov – Čechy Střed. Dalšími klíčovými investicemi je přechod stávající transformační stanice 220/110 kV Malešice na vyšší napěťovou hladinu, tedy 400/110 kV, včetně obnovy napájecího vedení, a také přestavba stávajícího vedení mezi středočeskou transformovnou Čechy Střed a pražskou transformovnou Chodov na sdružené vedení 400 a 110 kV.

„Společnost ČEPS vnímá bezpečné zásobování hlavního města Prahy za klíčový úkol české elektroenergetické soustavy. Ve spolupráci s PREdistribuce dlouhodobě připravujeme realizaci potřebných investičních akcí. Význam zásobování elektrickou energií v souvislosti s naplňováním závazků Klimatického plánu Prahy poroste, a z toho vyplývá i nezbytnost posílení přenosových a distribučních sítí,“ popisuje Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva ČEPS.

Hlavní město chce podpořit navýšení přenosových schopností elektrických sítí na území města, které vlastní a provozuje společnost PREdistribuce. Právě PREdistribuce by tak do budoucna měla zajistit rozvoj a obnovu kabelové sítě na hladině velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí včetně transformačních stanic. Po úpravách by se tak významně zlepšilo pokrytí elektřinou pro každodenní bezpečný a spolehlivý provoz sítě i pro naplňování závazků plynoucích z Klimatického plánu hl. m. Prahy.

„Každoročně modernizujeme stovky kilometrů kabelových sítí a více než sto distribučních stanic. Významně investujeme i do rozvoje optických sítí, které jsou nezbytné pro takzvaný smart grid. Věříme, že díky dobré spolupráci s ČEPS a hlavním městem se nám podaří potřebné akce zrychlit, zvýšit tím spolehlivost a bezpečnost sítě a podpořit rozvoj decentrální energetiky a elektrifikaci sektoru vytápění a dopravy,“ uzavírá Milan Hampl, předseda představenstva PREdistribuce.

Zdroj: www.praha.eu

Zadavatel
Praha

Praha

Praha je vysoce ekonomicky vyspělým a bohatým regionem s vysokou životní úrovní, přičemž tímto vyniká nejen nad české, ale i nad evropské standardy. V roce 2019 z indexu kvality života vyplynulo, že Praha má druhou nejlepší kvalitu života v Česku. Podle statistik Eurostatu je devátým nejbohatším regionem v Evropě. HDP na obyvatele v Praze dosahuje 171 % průměru celé Evropské unie (HDP na obyvatele Česka dosahuje pouze 80 %). V Praze sídlí celkem 12 univerzit (vysokých škol univerzitního typu).

Další články od Praha

Festival Poznej Vltavu oslaví Mezinárodní den řek a nabídne netradiční zážitky
Praha

Festival Poznej Vltavu oslaví Mezinárodní den řek a nabídne netradiční zážitky

Na Mezinárodní den řek v neděli 22. září ožije Vltava a její nejbližší okolí v Praze 1. ročníkem multižánrového festivalu pro širokou veřejnost Poznej Vltavu. V oblasti od Podolské vodárny až po Starou čistírnu odpadních vod v Bubenči se budou konat prohlídky, umělecké intervence, workshopy i speciální program pro děti. Aktivity budou až na výjimky pro návštěvníky zdarma.
Pražská developerská společnost žádá o povolení na výstavbu 450 nových městských bytů a mateřské školy
Praha

Pražská developerská společnost žádá o povolení na výstavbu 450 nových městských bytů a mateřské školy

U prvních projektů městského nájemního bydlení, které Pražská developerská společnost (PDS) připravuje pro hlavní město, začíná stavební řízení. PDS podala před koncem června tohoto roku kompletní dokumentaci a žádosti o stavební povolení či územní rozhodnutí pro cca 450 bytových jednotek v projektech Jalový Dvůr (Praha 4), Nový Zlíchov (Praha 5), V Botanice (Praha 5), Peroutkova (Praha 5), Palmovka – Zenklova (Praha 8), Dolní Počernice Projekt 1 a také pro projekt mateřské školy v lokalitě Kyje – Hutě. PDS očekává, že stavební povolení budou vydána do cca devíti měsíců, orientačně tedy na jaře 2025. Celkové náklady na realizaci těchto bytových jednotek PDS odhaduje na dvě miliardy korun.
Projekt Kulturní míle nabízí zvýhodněné vstupné do galerií a muzeí v centru Prahy
Praha

Projekt Kulturní míle nabízí zvýhodněné vstupné do galerií a muzeí v centru Prahy

Od pondělí 15. července je možné v Praze navštívit vybrané galerie a muzea za zvýhodněnou cenu. Do projektu Kulturní míle je zapojených šest institucí v centru Prahy. Když zájemci navštíví jednu z nich, do všech ostatních získají po dobu jednoho týdne slevu na vstupném 20 %. Cílem nového projektu v oblasti kultury a cestovního ruchu je zviditelnit výtvarné umění v Praze a představit instituce vystavující umění více návštěvníkům.
Rekonstrukce a úpravy hal v Holešovické tržnici i nadále pokračují
Praha

Rekonstrukce a úpravy hal v Holešovické tržnici i nadále pokračují

V Holešovické tržnici pokračují rekonstrukční a revitalizační práce v rámci celého areálu. Některé haly již částečnou revitalizaci či nutné opravy mají za sebou, u jiných pokračuje kompletní rekonstrukce, jako v případě jedné z hlavních budov tržnice - Burzy. V současné chvíli se dělá rekonstrukce v halách H1, H27 a 28, v halách H7, 8 a 9 (Jatka78, Alza) pak probíhá modernizace kotelen. Z míst, která se nyní opravují, byly prodejny přesunuty do nových prostor v rámci tržnice.
Praha podporuje zálohování PET lahví a plechovek, přinese jí čistší ulice a snížení nákladů
Praha

Praha podporuje zálohování PET lahví a plechovek, přinese jí čistší ulice a snížení nákladů

Ministerstvo životního prostředí odeslalo do legislativní rady vlády novelu zákona o obalech, která zavádí zálohování PET lahví a plechovek. Hlavní město Praha tento krok kvituje, budoucí zavedení zálohového systému by pro něj mělo přinést hmatatelné výsledky v podobě úspory finančních prostředků a také zlepšení pořádku na veřejných místech.
Zástupci pražského magistrátu a městských částí vystavili vysvědčení pokrokům v digitalizaci
Praha

Zástupci pražského magistrátu a městských částí vystavili vysvědčení pokrokům v digitalizaci

Tento týden se uskutečnil již čtvrtý ročník konference Digitalizujeme Prahu 2023-2026. Záštitu nad akcí převzal radní hl. m. Prahy pro IT, vědu, výzkum a inovace Daniel Mazur. Odborníci na digitalizaci, tajemníci městských částí, zaměstnanci IT odborů, stavebních odborů a další hosté vystavili pomyslné „vysvědčení” jednotlivým celoměstsky významným projektům v oblasti IT za osobní účasti místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Debatovali ale i o financování digitalizace veřejné správy v podmínkách hlavního města Prahy.
Hlavní město podpořilo charitativním během kolem Nové radnice Kačenku a Šimona v rámci akce Run and Help
Praha

Hlavní město podpořilo charitativním během kolem Nové radnice Kačenku a Šimona v rámci akce Run and Help

Představitelé hlavního města, zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy i veřejnost dnes v poledne vyrazili z Mariánského náměstí na symbolický charitativní běh kolem budovy Nové radnice. Jedná se o součást akce Run and Help pořádané Kontem Bariéry, která se v letošním roce koná na podporu malé Kačenky a Šimona. Do projektu, který má za cíl pomáhat konkrétním lidem s jejich handicapem, se může ještě finančně zapojit také široká veřejnost.
Mapa spojů v aplikaci PID Lítačka ukáže polohu vozidel v reálném čase
Praha

Mapa spojů v aplikaci PID Lítačka ukáže polohu vozidel v reálném čase

Aplikace PID Lítačka přináší cestujícím novinku v podobě nové funkce Mapa spojů Pražské integrované dopravy, která umožňuje cestujícím sledovat polohu spojů v reálném čase. Tím se výrazně zjednoduší a zefektivní cestování po Praze a Středočeském kraji.
XVII. všesokolský slet nabídne pestrý program včetně tradičního průvodu, který si vyžádá dopravní omezení
Praha

XVII. všesokolský slet nabídne pestrý program včetně tradičního průvodu, který si vyžádá dopravní omezení

Ve dnech od 30. června do 5. července 2024 se v Praze uskuteční XVII. všesokolský slet. Největší sportovně-kulturní událost roku nabídne veřejnosti hromadná vystoupení a pestrý doprovodný program. V neděli 30. června dopoledne se bude konat slavnostní průvod centrem Prahy, který si vyžádá dopravní omezení. Slet sokolů se koná jednou za šest let a ten letošní se odehraje v duchu motta „Slet spojuje“.
Modro-zelená infrastruktura v Kampusu Hybernská zlepší klima a zvelebí areál vnitrobloku
Praha

Modro-zelená infrastruktura v Kampusu Hybernská zlepší klima a zvelebí areál vnitrobloku

Pražští radní v pondělí schválili žádost o podporu na investiční akci Modro-zelená infrastruktura v Kampusu Hybernská. Cílem plánované revitalizace vnitrobloku je zachytávat srážkovou vodu ze střech objektů a akumulovat ji pro další využití. Zároveň se zatraktivní také prostor kampusu se zachováním jeho edukačního potenciálu. Předpokládané náklady činí téměř 30 milionů korun a z poloviny budou hrazeny z programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, polovinu zaplatí hlavní město z vlastních zdrojů.