Dva z plánovaných tří auditů dopravního podniku jsou pražským zastupitelům zpřístupněny už od konce loňského roku

|

Hlavní město převzalo od vybraného auditora závěrečné zprávy k prvním dvěma auditům Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., na podzim 2023 a třetí audit by měl být k dispozici koncem dubna 2024. Informace o stavu a dokončení auditů jsou průběžně každý měsíc předávány zastupitelům, kteří mohli o zpřístupnění prvních dvou zpráv požádat po podpisu mlčenlivosti od listopadu, respektive od prosince 2023. Současně byly závěrečné zprávy poskytnuty i orgánům činným v trestním řízení. Naopak veřejnosti zatím nemohou být závěrečné zprávy z auditů přístupné zejména z důvodu probíhajícího trestního řízení v kauze Dozimetr, která se nachází ve fázi přípravného řízení, kdy jsou s řízením související informace ze zákona neveřejné. Jakmile ale pominou důvody pro tento neveřejný režim, bude možné materiál veřejnosti zpřístupnit.

V reakci na kauzu Dozimetr, kdy detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu v červnu 2022, tedy v minulém volebním období, zasahovali mimo jiné také na Magistrátu hl. m. Prahy, a to především v kontextu hospodaření Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. (DPP), přijalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy a následně také Rada hl. m. Prahy sérii usnesení, kterými bylo uloženo magistrátu zajistit zpracování auditů DPP. Cílem tohoto kroku bylo ověřit ekonomickou výhodnost vybraných smluv uzavíraných mezi DPP a třetími stranami.

Práce na auditech začaly tehdy prakticky okamžitě, kdy byla postupně přidělena rozpočtovým opatřením finanční částka určená na pokrytí nákladů na zpracování auditů, dále byl specifikován předmět auditu a vytvořena zakázková dokumentace tak, aby mohla být vyhlášena výběrová řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, respektive nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném zadávacím řízení, na dodavatele auditů. Současně byl také zpracován návrh smluvní dokumentace trojstranného smluvního zajištění mezi Magistrátem hl. m. Prahy, Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s., a budoucím auditorem.

V uskutečněných výběrových řízeních byla nakonec jako auditor vybrána společnost StoneTurn Group (Germany) GmbH, která vysoutěžila všechny tři zakázky na audity DPP. Konkrétně se jednalo o zakázku na hloubkový audit v souvislosti s uzavřením smlouvy DPP se společností Xanthus Servisní a.s., druhé výběrové řízení se týkalo hloubkového auditu ke zjištění ekonomické výhodnosti společného podniku DPP a Nové Holešovice a.s. i hloubkového auditu ke Smlouvám o výstavbě revitalizace stanice metra Palmovka se společností Akvo Praha s.r.o. a v neposlední řadě se jednalo o třetí zakázku na hloubkový audit DPP za období 2014-2022.

Od listopadu 2023 mohou pražští zastupitelé žádat o zpřístupnění dokončené závěrečné zprávy k prvnímu auditu, od prosince 2023 pak žádají také o nahlédnutí do zprávy ke druhému auditu. V současnosti pokračuje ještě hloubkový audit DPP za období 2014-2022, který s ohledem na svůj předmět může ještě doplnit zjištění k veřejným zakázkám a procesům z obou již předaných auditních zpráv.

Je důležité upozornit na to, že informace o stavu a dokončení auditů jsou průběžně každý měsíc předávány zastupitelům v rámci informace pro Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Navíc bezprostředně po obdržení závěrečných zpráv obou auditů byly na základě žádostí zastupitelů a po podpisu mlčenlivosti tyto zprávy zpřístupňovány. Všichni členové Rady hl. m. Prahy i Zastupitelstva hl. m. Prahy tedy mají možnost přístupu k elektronické podobě závěrečných zpráv ze svých počítačů v jednoduché aplikaci s funkcí prohlížeče s ochrannými prvky a pod podmínkou zachování mlčenlivosti.

Veřejnosti nejsou závěrečné zprávy z auditů v současnosti přístupné zejména z důvodu probíhajícího trestního řízení v kauze Dozimetr, která se nachází ve fázi přípravného řízení, kdy jsou s řízením související informace ze zákona neveřejné. Závěrečné zprávy z auditů byly současně poskytnuty orgánům činným v trestním řízení z důvodu transparentnosti a spolupráce při vyšetřování. Pokud tedy orgány činné v trestním řízení shledají porušení zákona hodné jejich zřetele, je toto zřejmě nejrychlejší cesta, jak vyvodit ze závěrů auditů případné trestně právní důsledky. Závěrečné zprávy z auditů v neposlední řadě také procházejí vyhodnocením ze strany odborných útvarů Magistrátu hl. m. Prahy.

Dalším důvodem pro zatím neveřejný režim je i přání auditora, a to do doby ukončení posledního auditu DPP, který bude zahrnovat i některé závěry uvedené v předchozích dvou auditech. Ostatně k ochraně důvěrných informací, které jsou obsahem závěrečných zpráv, je Magistrát hl. m. Prahy vázán i z titulu smluvních závazků, které pro něj vyplývají, a které schválila Rada hl. m. Prahy svými usneseními. Samozřejmě jakmile pominou důvody pro tento neveřejný režim, bude možné materiál či jeho podstatné části zveřejnit.

Třetí zakázka na zatím poslední audit DPP za období 2014–2022 je svým rozsahem největší, a proto také časově náročnější. Závěrečné výstupy z této zakázky očekává hlavní město od auditora koncem dubna 2024. Definitivní termín odevzdání se však může ještě měnit, zejména s ohledem na velký objem auditovaných materiálů a jejich poskytnutí ze strany Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., auditorům.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Hlavní město podpoří Pražské jaro

Praha podpoří mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Na hudební soutěž hlavní město přispěje částkou 950 000 Kč. Podporu této významné hudební akce v pondělí schválili pražští radní.

Praha

Nad Prahou přeletí pětice stíhaček. Připomenou 25. výročí vstupu ČR do NATO

Lidé se v Praze mohou v úterý 12. března těšit na podívanou na obloze. Při příležitosti oslav 25. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance v úterý v 10:30 hodin přeletí nad Prahou šest letounů. Tři stíhací letouny JAS-39 Gripen z 21. základny taktického letectva Čáslav, dva Eurofightery Typhoon a dopravní letoun Airbus A-400MS Atlas ze Spolkové republiky Německo poletí ve dvou formacích těsně za sebou.

Praha

Praha podpoří policii finančním darem na pořízení vybavení

Hlavní město podpoří Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy finančním darem ve výši 3 115 000 Kč. Dar police použije k dokončení přestavby dvou nových osobních aut na velitelské speciály a k pořízení nejrůznějšího moderního vybavení nutného pro výkon služby.